đăng ký thực tập công nhân
(dành cho sinh viên năm 3)

  1.THÔNG TIN CHUNG VỀ SINH VIÊN

  Họ và tên sinh viên (bắt buộc)*:

  Mã số SV (bắt buộc)*:

  Lớp quản lý (bắt buộc)*:

  Lớp đăng kí môn học (bắt buộc)*:

  Địa chỉ email (bắt buộc)*:

  Số điện thoại (bắt buộc)*:

  2.THÔNG TIN VỀ NƠI THỰC TẬP

  Tên đơn vị thực tập (bắt buộc)*:

  Tên công trình (bắt buộc)*:

  Địa chỉ thực tập (bắt buộc)*:

  Nhóm của bạn gồm mấy người? (bắt buộc)*:

  Liệt kê các bạn trong nhóm? (Ghi rõ họ tên, lớp và mã sinh viên):